[Ruby] Wyświetlanie definicji ze “Słownika Wyrazów Obcych Kopalinskiego”

To jest kod skryptu w Ruby do wyświetlania definicji ze “Słownika Wyrazów Obcych Kopalińskiego”. Pobierz plik kopalinski.rb.

Żeby użyć tego skryptu musisz mieć zainstalowanego Ruby-ego.

W terminalu wpisz:

kopalinski.rb Słownik

Skrypt wyświetli definicje słowa “Słownik”. Jeśli w słowniku Kopalińskiego nie ma jakiegoś słowa skrypt nie wyświetla nic.

UWAGA: Strona kopaliński online dawno nie działa, ale udało mi się zarchiwizować wszystkie hasła w bazie sqlite: https://github.com/jcubic/kopalinski.sqlite przy czym dane mogą naruszać pawa autorskie, więc używaj jej na własne ryzyko. Przepraszam ale kod, który pobrał dane jest napisany w Pythonie. Kopia strony jest w archive.org, ale z oczywistych powodów (brak kodu serwera) wyszukiwarka nie działa. A indeks z lisą haseł jest uszkodzony.

Script for searching files on rapidshare

This is a script in Ruby, that I wrote, which use filestube.com to search files on rapidshare (It don’t use filestube API — it just fetch and parse html).

#!/usr/bin/ruby

require 'net/http'
require 'uri'
require 'optparse'
require 'rexml/document'

def get(url, data=nil)
 url = URI.parse(url)
 http = Net::HTTP.new(url.host)
 if data
  data = data.map{|k,v| "#{k}=#{url_escape(v)}"}.reduce {|a,b|
    "#{a}&#{b}"
  }
  path = url.path + '?' + data
 else
  path = url.path
 end
 res = http.get(path, {'Cookie' => 'usr_timeoffset=0'})
 res.body
end

def url_escape(o)
 if o.class == ''.class
  o.gsub(/([^ a-zA-Z0-9_.-]+)/n) {
   '%' + $1.unpack('H2' * $1.size).join('%').upcase
  }.tr(' ', '+')
 else
  return o
 end 
end

def filestube_urls(query, page=nil, sort=nil, size=nil)
 url = "http://www.filestube.com/search.html"
 data = {
  'q' => query,
  'select' => 'All',
  'hosting' => 1
 }
 if size
  data['size'] = size
 end
 if sort
  data['sort'] = sort
 end
 regex = /<a href="([^"]*)" class="resultsLink">.*?<\/a>/
 if page
  data['page'] = page
 end
 get(url, data).scan(regex).map {|i| i[0]}
end

def extract_urls(page)
 if page =~ /<pre id="copy_paste_links"[^>]*>(.*)<\/pre>/m
   $1.strip.split("\n").each{|url|
    yield url
   }
 end
end

def rapidshare_urls(query, num=nil, sort=nil, size=nil)
 if num
  if num / 10 > 1
   result = []
   (2..num/10+1).each {|page|
     filestube_urls(query, page, sort, size).each {|url|
      extract_urls(get(url)) {|url|
       yield url
      }
     }
   }
  else
   filestube_urls(query, nil, sort, size)[0..num-1].each {|url|
    extract_urls(get(url)) {|url|
     yield url
    }
   }
  end
 else
  filestube_urls(query, nil, sort, size).each {|page|
   extract_urls(get(page)) {|url|
    yield url
   }
  }
 end
end


def usage()
 puts "usage:"
 puts "rapidsearch.rb [-n number] [-o order] [-s size] [-h]"
 puts 
 puts "-n number of url packages"
 puts "-h this help screen"
 puts "-s size:"
 puts "   1 - <20MB"
 puts "   2 - 20MB - 200MB"
 puts "   3 - 200MB - 1GB"
 puts "   4 - >1GB"
 puts "-o sort by (default relevance):"
 puts "   pd - popularity"
 puts "   dd - date"
 puts "   sd - size"
end

params = ARGV.getopts('n:o:s:h')
if params['h']
 usage
 exit
elsif params['o'] and !["pd", "dd", "sd"].include?(params['o'])
 puts "Bad parameter -o #{params['o']}"
 usage
 exit
elsif params['s'] and ![1,2,3,4].include?(params['s'].to_i)
 puts "Bad size #{params['s']}"
 usage
end

query = ARGV.join(' ')
begin
 if params['n']
  rapidshare_urls(query, params['n'].to_i, params['o'], params['s']) {|url|
   puts url
   $stdout.flush
  }
 else
  rapidshare_urls(query, nil, params['o'], params['s']) {|url|
   puts url
   $stdout.flush
  }
 end
rescue Interrupt, Errno::EINTR
 exit(0)
end

You can use this like this:

rapidsearch.rb -n 10 Matrix

this will display urls for 10 packages containgin word “Matrix”.

-o option is for size of packages (1 – 4)

-s option is for sorting it must be one of (dd – by data, pd – by popularity, sd – by size)

You can download this script from here.

You can combine this script with for validating rapidshare links.


rapidsearch.rb -n 5 -s 3 Matrix | rapidtest.rb -f -

Script in Ruby for validating rapidshare links

This is script which I wrote for testing if file exist on rapidshare hosting service, it use Rapidshare API

require 'net/http'
require 'uri'
require 'optparse'

class FalseException < Exception
end


def check(file, quiet=nil)
 file.each_line {|url|
  begin
   url = url.stript
   #skip blank lines, comments and invalid urls
   if url =~ /^\s*$/ or url =~ /^\s*#/ or
     not url =~ /^http:\/\// or 
     not url =~ /files\/([0-9]*)\/(.*)/
    next
   else
    fileid = $1
    filename = $2
    query = "?sub=download_v1&fileid=#{fileid}&filename=#{filename}"
    apiurl = URI.parse('http://api.rapidshare.com/cgi-bin/rsapi.cgi')
    page = Net::HTTP.new(apiurl.host).get(apiurl.path + query).body
    if page =~ /File deleted/ or 
      page =~ /This file is marked as illegal/ or
      page =~ /Filename invalid./ or
      page =~ /File not found/
     if quiet
      raise FalseException
     end
     if RUBY_PLATFORM =~ /(:?mswin|mingw)/i
      puts "#{url} [FAIL]"
     else
      #display red FAIL on n*ix system
      system("echo \"#{url} [\x1b[31m\x1b[1m\"FAIL\"\x1b[0m]\"")
     end
    else
     if quiet == nil
      if RUBY_PLATFORM =~ /(:?mswin|mingw)/i
       puts "#{url} [OK]"
      else
       #display green OK on *nix system
       system("echo \"#{url} [\x1b[32m\x1b[1m\"OK\"\x1b[0m]\"")
      end
     end
    end
   end
  rescue Timeout::Error, Errno::ETIMEDOUT
   puts "Timeout Error, try again"
   redo
  end
 }
end

def usage()
 puts "rapidtest.rb [-f (filename | - )] [-h]"
end

opts = ARGV.getopts('f:hq')

if opts['h']
 usage
 exit(0)
end

filename = opts['f']
if filename
 begin
  if filename == '-'
   check(ARGF)
  else
   File.open(filename) {|file|
    check(file, opts['q'])
   }
  end
 rescue Interrupt, Errno::EINTR
  exit(1)
 rescue FalseException
  exit(1)
 end
end
exit(0)

It will display url and [FAIL] or [OK] (on unix like system it display in color), or return true or false when used with -q option.

You can use it with -f option which must be filename with urls or – to read from stdin

If you using linux you can use xclip program to get data from clipboard.

If you have some urls in clipboard you can use:

xclip -o -sel clip | rapidtest.rb -f -

You can download it from here.

you can test if all files are valid with:

xclip -o -sel clip | rapidtest -f- && echo 'all fine' || echo 'some are invalid'

You can put this script in panel and display GUI message dialogs with zenity

function ok() {
 zenity --info --title "rapidtest" --text "all links are valid"
}
function error() {
 zenity --error --title "rapidtest" --text "some links are invalid"
}
xclip -o -sel clip | rapidtest.rb -q -f- && ok || eror

Ściąganie plików z wrzuty

Aby ściągnąć pliki z wrzuty w Ruby, należy ze strony danego adresu odczytać zmienne javascript-u które zostaną przekazane do odtwarzacza napisanego we flashu.

require 'net/http'
require 'uri'
require 'rexml/document'

def get(url)
 url = URI.parse(url)
 http = Net::HTTP.new(url.host)
 return http.get(url.path).body
end

page = get(url)
#zczytanie zmiennych javascript
if page =~ /'key' : '([^']*)',/
 key = $1
else
 key = '4KWNcfGaCak'
end
if page =~ /'login' : '([^']*)',/
 login = $1
else
 login = 'lifthrasil'
end
if page =~ /'host' : '([^']*)',/
 host = $1
else
 host = 'labs.wrzuta.pl'
end
if page =~ /'site' : '([^']*)',/
 site = $1
else
 site = 'wrzuta.pl'
end
if page =~ /'lang' : '([^']*)',/
 lang = $1
end

Następnie z podanych zmiennych należy utworzyć adres url

rnd = (rand*1000000).floor
url = "http://#{login}.#{host}/xml/#{_local2}/#{key}/sa/#{site}/#{rnd}"

Pobrać daną stronę (jest to plik XML) i wczytać adres pliku

xml = REXML::Document.new(get(url)).root
url = xml.elements['//file/storeIds/fileId'][0]
#pobranie nazwy pliku
filename = xml.elements['//name'][0]

Następnie można użyć programu wget do ściągnięcia pliku

`wget -O #{filename} "#{url}"`

Możesz także skorzystać z Downloadera mój projekt na github, który ściąga pliki z przekleja, rapidshare, 4shared i wrzuty. Jak o używać możesz przeczytać w poście: File hosting downloader project (po angielsku) oraz skrypty do wszukiwania i walidacji linków z rapidshare.

File Hosting Downloader Project

I’ve create my first github project Downloader. It’s a Ruby script for download files from file hosting services. You can download files from 4shared, rapidshare, przeklej, filesonic and wrzuta. You can download it from github or from here.

You can use it:


download.rb <url>
or
download.rb -f <file with urls>

If you download files from rapidshare and you have Orange livebox, you can provide livebox possword for reconnection (change dynamic ADSL IP)


download.rb -l <livebox password> -f <filename>

If you download files from przeklej you can provide you user name and password if you want to download file larger than 50MB


download.rb -u <user> -p <password> -f <filename>

Md5 bruteforce in Ruby

Here is the code for bruteforce md5 hash. It check only small letters.

require 'digest/md5'
def crack(hash, max_length)
 for i in 1..max_length
  for word in ('a'*i..'z'*i)
   if Digest::MD5.new(word) == hash
    return word
   end
  end
 end
end
puts crack(ARGV[0], 5)