Ściąganie plików z wrzuty

Aby ściągnąć pliki z wrzuty w Ruby, należy ze strony danego adresu odczytać zmienne javascript-u które zostaną przekazane do odtwarzacza napisanego we flashu.

require 'net/http'
require 'uri'
require 'rexml/document'

def get(url)
 url = URI.parse(url)
 http = Net::HTTP.new(url.host)
 return http.get(url.path).body
end

page = get(url)
#zczytanie zmiennych javascript
if page =~ /'key' : '([^']*)',/
 key = $1
else
 key = '4KWNcfGaCak'
end
if page =~ /'login' : '([^']*)',/
 login = $1
else
 login = 'lifthrasil'
end
if page =~ /'host' : '([^']*)',/
 host = $1
else
 host = 'labs.wrzuta.pl'
end
if page =~ /'site' : '([^']*)',/
 site = $1
else
 site = 'wrzuta.pl'
end
if page =~ /'lang' : '([^']*)',/
 lang = $1
end

Następnie z podanych zmiennych należy utworzyć adres url

rnd = (rand*1000000).floor
url = "http://#{login}.#{host}/xml/#{_local2}/#{key}/sa/#{site}/#{rnd}"

Pobrać daną stronę (jest to plik XML) i wczytać adres pliku

xml = REXML::Document.new(get(url)).root
url = xml.elements['//file/storeIds/fileId'][0]
#pobranie nazwy pliku
filename = xml.elements['//name'][0]

Następnie można użyć programu wget do ściągnięcia pliku

`wget -O #{filename} "#{url}"`

Możesz także skorzystać z Downloadera mój projekt na github, który ściąga pliki z przekleja, rapidshare, 4shared i wrzuty. Jak o używać możesz przeczytać w poście: File hosting downloader project (po angielsku) oraz skrypty do wszukiwania i walidacji linków z rapidshare.

Program do ściągania plików z przeklej.pl

Poniżej podaje skrypt w ruby do ściągania plików z przekleja


#!/usr/bin/ruby
require "net/http"
require "uri"
require "getoptlong"

class FileToBigException < Exception
end

class FileDeletedException < Exception
end

class LinkErrorException < Exception
end

def file(name)
 File.open(name) {|file|
  return file.read()
 }
end

def host(url)
 url =~ /http:\/\/([^\/]*)\//
 return $1
end

def trail_slash(url)
 if url =~ /http:\/\/[^\/]*$/
  url += '/'
 end
 return url
end

class GetOpt
 def initialize(*options)
  opts = GetoptLong.new(*options)
  @opts = {}
  opts.each{|opt,arg|
   @opts[opt] = arg
  }
 end
 def [](key)
  return @opts[key]
 end
end

def get(url, cookies=nil, referer=nil)
 url = URI.parse(trail_slash(url))
 http = Net::HTTP.new(url.host)
 headers = {}
 if cookies
  headers['Cookie'] = cookies
 end
 if referer
  headers['Referer'] = referer
 end
 res = http.get(url.path, headers)
 return res.body
end

def wget(url, limit=false, filename=nil, referer=nil, cookies=nil)
 params = '-c -U Mozilla --keep-session-cookies' 
 if limit
  params += " --limit-rate=#{limit}" 
 end
 if filename
  params += " -O \"#{filename}\""
 end
 if cookies
  params += " --load-cookies=\"#{cookies}\""
 end
 if referer
  params += " --referer=\"#{referer}\""
 end
 `wget #{params} "#{url}"`
end

def przeklej_login_cookies(user, passwd)
 url = URI.parse('http://www.przeklej.pl/loguj')
 data = {
  'login[login]'=> user,
  'login[pass]' => passwd}
 res = Net::HTTP.post_form(url, data)
 return res.response['set-cookie']
end

def przeklej_logout()
 url = 'http://przeklej.pl/wyloguj'
 return get(url)
end

def fix_filename(filename)
 filename = filename.gsub(/ +/, ' ')
 filename = filename.gsub(' .', '.')
 filename = title(filename)
 return filename
end

def download(url, limit=false, user=nil, passwd=nil)
 referer = url
 if user and passwd
  cookies = przeklej_login_cookies(user, passwd)
  cookies_filename = 'download_przeklej_cookies.txt'
  File.open(cookies_filename, 'w') {|file|
   file.puts cookies
  }
  page = get(url, cookies)
 else
  cookies_filename = nil
  page = get(url)
 end
 if page =~ /Plik zosta/
  raise FileDeletedException
 end
 #if not loged
 if not page =~ /Wyloguj/
  loged = false
  if page =~ /pny <strong>abonament<\/strong>/
   raise FileToBigException
  end
 else
  loged = true
 end
 if page =~ /<p class="download-popup-abonament-button-box">[^<]*<a href="([^"]*)">/
  uri = $1
 elsif page =~ /<a class="download" href="([^"]*)"/
  uri = $1
 end
 if page =~ /B..dny parametr w linku/
  raise LinkErrorException
 end
 if page =~ /title="Pobierz plik">([^<]*)/
  filename = fix_filename($1)
  if loged
   #send request (simulate XHR)
   page =~ /var myhref = "([^"]*)"/
   check = get("http://www.przeklej.pl#{$1}#{(rand*1000).floor}", cookies, url)
   if check =~ /"return_code":1/
    raise TransferLimitException
   end
   res = response("http://www.przeklej.pl#{uri}", cookies, url)
   if not res['Location'] =~ /http:\/\//
    url = "http://www.przeklej.pl#{res['Location']}"
   else
    url = res['Location']
   end
   wget(url, limit, filename, referer)
  else
   wget("http://www.przeklej.pl#{uri}", limit, filename, referer)
  end
 end
 if user and passwd
  przeklej_logout
 end
end

opts = GetOpt.new(
         ["--limit-rate", "-r", GetoptLong::REQUIRED_ARGUMENT],
         ["--user", "-u", GetoptLong::REQUIRED_ARGUMENT],
         ["--help", "-h", GetoptLong::NO_ARGUMENT],
         ["--passwd", "-p", GetoptLong::REQUIRED_ARGUMENT])


limit = opts['--limit-rate']
user = opts['--user']
passwd = opts['--passwd']

if ARGV.length != 0 and host(ARGV[0]) == 'www.przeklej.pl'
 begin
  przeklej(url, limit)
 rescue FileToBigException
  if user and passwd
   begin
    przeklej(url, limit, user, passwd)
   rescue TransferLimitException
    puts "You can't download that file (buy more transfer)"
   end
  else
   puts "File Too Big"
  end
 rescue FileDeleted
  puts "File Deleted"
 rescue LinkError rescue FileToBigException
  if user and passwd
   begin
    przeklej(url, limit, user, passwd)
   rescue TransferLimitException
    puts "You can't download that file (buy more transfer)"
   end
  else
   puts "File Too Big"
  end
 rescue FileDeletedException
  puts "File Deleted"
 rescue LinkErrorException
  puts "Link Error"
 end
end

Można go użyć tak:

download.rb <adres url>
download.rb -f <plik z adresami>

Jeśli mamy konto na przekleju to możemy użyć hasła i nazwy użytkownika do pobierani plików większych niż 50MB

download.rb -u <urzytkownik> -p <hasło> -f <plik z adresami>

Możesz także zwolnić zciąganie plików:

download.rb -r 128k <adres>

Aby użyć tego skryptu musisz mieć zainstalowany program wet. Skrypt możesz pobrać stąd.

File Hosting Downloader Project

I’ve create my first github project Downloader. It’s a Ruby script for download files from file hosting services. You can download files from 4shared, rapidshare, przeklej, filesonic and wrzuta. You can download it from github or from here.

You can use it:


download.rb <url>
or
download.rb -f <file with urls>

If you download files from rapidshare and you have Orange livebox, you can provide livebox possword for reconnection (change dynamic ADSL IP)


download.rb -l <livebox password> -f <filename>

If you download files from przeklej you can provide you user name and password if you want to download file larger than 50MB


download.rb -u <user> -p <password> -f <filename>

Dowload files from rapidshare

Here are function writen in Python for downloading files from Rapidshare. Unfortunetly you must wait couple of seconds, you can’t skip this because it seems that counting is on server side too.

from urllib2 import urlopen, Request
from urllib import urlencode
import os
import re
import time
import base64

class DownloadLimitException(Exception):
  def __init__(self, *arg):
    Exception.__init__(self, *arg)

def download(url):
  page = urlopen(url).read()
  action_url_regex = '<form id="[^"]*" action="([^"]*)"'
  s_url = re.search(action_url_regex, page)
  if s_url:
    url = s_url.group(1)
    data = urlencode({'dl.start': 'Free'})
    request = Request(url, data)
    page = urlopen(request).read()
    action_url_regex = '<form name="[^"]*" action="([^"]*)"'
    c_regex = 'var c=([0-9]*);'
    limit_regex = 'You have reached the download limit for free-users'
    if re.match(limit_regex, page):
      raise DownloadLimitException(limit_regex)
    s_url = re.search(action_url_regex, page)
    s_c = re.search(c_regex, page)
    if s_url and s_c:
      url = s_url.group(1)
      c = int(s_c.group(1))
      print "wait %i seconds" % c
      time.sleep(c)
      os.system('wget "%s"' % url)

You could use this function like this. Notice that you must have wget installed on your system.

def main():
  from sys import argv
  if len(argv) == 2:
    try:
      download(argv[1])
    except DownloadLimitException,
      print "limit reached"

if __name__ == '__main__':
  main()